درباره ما

 

مدیریت متخصص وباتجربه و دارای تحصیلات آکادمیک در زمینه آموزش زبان انگلیسی دارای بردCELTA*

برنامه آموزشی استاندارد مطابق استاندارد CEFR*

سطوح آموزشی:

                    *A1-A2*

                    *B1-B2*

                    *C1-C2*

 

اساید متفاوت وباز آموزی شده*

استفاده از تکنولوژیهای نوین وهوشمند