1.قوانین ومقررات

کلیه قوانین و مقررات این موسسه منطبق با قوانین ومقررات وزارت آموزش وپرورش در خصوص موسسات آزاد غیرعلمی بوده وهرگونه اعتراض و یا شکایتی از طریق این وزارت مطرح و حل وفصل خواهد گردید.

.حضور حداقل 5 دقیقه ای قبلی از شروع کلاس

2.تکمیل لیستهای کلاسی طبق روال ونظم خواسته شده

3.عدم ارتباط با اولیا به هر صورت ممکن وپرهیز از ارائه توضیحات پیشرفت یا کم کاری شاگردان به والدینشان

4.عدم رد وبدل نمودن شماره با زبان اموزان واولیا جهت ارتباطات درسی

5.عدم نشستن بیش از حد در سرکلاس وپرهیز از استفاده از تلفن همراه در کلاس

6.عدم دخالت در برنامه ریزی کلاسی وتحمیل خواسته های شخصی

7.پرهیز از هرگونه گروه بندی با سایر اساتید جهت اعمال فشار یا خواسته های گروهی

8.آمادگی ذهنی در اصلاح هرگونه ایراد ذکرشده وپرهیز از بزرگنمایی واغراق در پیشرفت کلاسی

9.عدم دخالت احساسات وعواطف شخصی در تدریس کلاس نسبت به یک شاگردخاص

10.ضبط وفیلمبرداری از جلسه آخر وشفاهی زبان آموزان وارائه آن به مدیریت

11.دریافت برگه های امتحانی پایان ترم واصلاح وارائه نمرات بلافاصله ودرسریعترین وقت ممکن

12.عدم تغییرواعمال سلیقه شخصی در نحوه تدریس کلاسی

13.عدم انتقال صحبتها وقایع ونحوه تدریس آموزشگاه در محیط خارج از اموزشگاه

14.عدم احساس خود بزرگی و احساس برتری نسبت به موسسه یا مسئولان آن

15.عدم درخواست تغییر تایم در زمان شروع کلاس

16.عدم احساس درترک دلبخواهی یا تفکر در قطع همکاری در وسط کلاس یا وسط ترم

17.تکمیل وارائه مدارک خواسته شده جهت تکمیل پرونده